Bestel online

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Barnies Barneveld persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Dit is met name van toepassing op bestaande en potentiële klanten, maar ook leveranciers en medewerkers. Dit treft onder andere personen die onze website bezoeken, apps gebruiken, bezoeken of anderszins met ons in contact komen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Denk hierbij aan jouw naam, woonadres of telefoonnummer.

De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij voornamelijk doordat jij deze vrijwillig aan ons verstrekt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van een dienst of vanwege een wettelijke verplichting.

Jij kunt ons de volgende informatie verstrekken, afhankelijk van hoe jij met ons in contact komt:

Wij kunnen tevens informatie verzamelen die openbaar toegankelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld openbare profielinformatie over jou verzamelen wanneer jij met ons in contact komt via social media. Wij kunnen tevens berichten aan ons of over ons op sociale media verzamelen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken. Om onze diensten te verlenen dan wel onze overeenkomst met jou uit te voeren:

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie over jou op andere manieren gebruiken, waarvan wij jou op de hoogte zullen stellen op het moment dat wij deze verzamelen of waarvoor wij jouw toestemming zullen vragen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie delen

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet en delen jouw gegevens uitsluitend zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Barnies Barneveld kan jouw persoonsgegevens delen aan de aan hen gelieerde ondernemingen, waaronder FHC Formulebeheer, Family franchisenemers,  Foodmaster franchisenemers en Vital franchisenemers.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals het uitvoeren van bestellingen, het verzorgen van gegevensverwerking en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, het beheren van promoties, promotionele acties, prijsvragen, het verrichten van onderzoek en analyse, en het personaliseren van individuele Barnies Barneveld gastervaringen. Wij staan deze leveranciers niet toe om deze informatie te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan om namens ons diensten te verlenen.

Wij kunnen vanwege strategische of andere zakelijke redenen besluiten ons bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen. Als onderdeel van die verkoop of overdracht kunnen wij door ons verzamelde en opgeslagen informatie, waaronder persoonsgegevens, doorgeven aan eenieder die betrokken is bij de verkoop of overdracht.

Het kan voorkomen dat wij informatie kunnen delen wanneer deze jou niet direct identificeert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld anonieme, geaggregeerde statistieken delen over jouw gebruik van onze online diensten.  Of wij kunnen informatie over jou combineren met informatie over andere gasten en de informatie delen op een manier die geen verband toont met een specifieke gast.

Wij hebben het recht persoonsgegevens te gebruiken of te delen indien dit nodig is om te voldoen aan enige wetgeving, regelgeving of wettelijk verzoek, om onze online diensten en in-restaurant technologieën te beschermen, rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verdedigen, bescherming te bieden voor de rechten, belangen, veiligheid en beveiliging van onze organisatie, onze werknemers of franchisenemers, of leden van het publiek, of in verband met onderzoek naar fraude of andere misdaad, of schendingen van onze beleidslijnen.

Jouw rechten

Wij respecteren jouw recht om te bepalen hoe jouw gegevens worden verwerkt. Indien er sprake is van verwerking van jouw persoonsgegevens bij Barnies Barneveld kan je altijd een beroep doen op de volgende rechten:

Recht om in te zien

Wij tonen welke persoonsgegevens we van jouw verwerken, waarom we dit doen, op welk termijn we dit doen en indien van toepassing van welke organisatie wij jouw persoonsgegevens hebben ontvangen en met welke wij deze delen.

Recht om te wijzigen

Wanneer de door ons verwerkte persoonsgegevens in het kader van het doeleinden onjuist blijken te zijn, zullen wij de nodige maatregelen treffen om deze alsnog correct te verwerken indien je dit verzoekt. Daarnaast zullen we, indien de situatie hierom vraagt, de onjuiste verwerkte persoonsgegevens rectificeren.

Recht om vergeten te worden

Indien wij jouw gegevens niet meer nodig hebben, je jouw toestemming hebt ingetrokken, je bezwaar maakt tegen directe marketing, wij onrechtmatig jouw gegevens verwerken, het wettelijk bepaalde termijn is verstreken of de persoonsgegevens betrekking hebben op kinderen jonger dan 16 jaar zullen wij in de meeste gevallen alle persoonsgegevens verwijderen wanneer je je beroept op dit recht.

Recht om gegevens over te dragen

Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw gegevens delen met jou of een door jou bepaalde organisatie.

Recht op informatie

Je hebt het recht informatie te ontvangen over de wijze hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook onder andere vanwege dit recht voor jou opgesteld.

Cookies en Beacons

Wij, en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen, kunnen gebruikmaken van cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën op onze online diensten en op andere aan ons bedrijf gerelateerde activiteiten, zoals online adverteren, om informatie te verzamelen en jou de diensten of producten te verlenen die jij hebt verzocht.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat op een webbrowser of toestel van een internetgebruiker is geplaatst en wordt gebruikt om informatie over de gebruiker te onthouden en/of verkrijgen. Sommige landen waarin wij actief zijn hebben een cookiebeleid. De specifieke informatie per land wordt hieronder verstrekt.

Een “web beacon” is een klein voorwerp of een kleine afbeelding dat/die is toegevoegd aan een webpagina of in een applicatie of e-mail en wordt gebruikt om activiteit te volgen. Deze worden soms ook wel pixels en tags genoemd.

Let op:

Barnies Barneveld gebruikt cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Wij kunnen de door deze technologieën verzamelde informatie tevens combineren met informatie die wij over jou hebben verzameld via andere middelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Wij kunnen deze technologieën gebruiken:

Zowel wij als anderen (zoals onze advertentienetwerken) kunnen gebruik maken van deze technologieën om informatie te verzamelen over jouw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites en toestellen van derden, en wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten om jouw ervaring bij ons verder te personaliseren.

Wanneer jij onze online diensten gebruikt, kunnen wij (en onze leveranciers die diensten aan ons verlenen) informatie verzamelen over jouw activiteiten, zodat wij jou advertenties kunnen bieden die zijn afgestemd op jouw interesses.

Links naar andere websites en sociale media

Onze online diensten kunnen links bieden naar websites die niet door ons maar door derden worden beheerd. Indien jij een van deze gelinkte websites bezoekt, dien je het privacybeleid, de algemene voorwaarden en overige beleidslijnen van die website te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en procedures van derden. Alle informatie die jij aan deze organisaties verstrekt wordt behandeld overeenkomstig hun privacybeleid, algemene voorwaarden en overige beleidslijnen.

Wij kunnen ook gebruikmaken van providers van andere apps, tools, widgets en plug-ins op onze online diensten, zoals “Vind ik leuk”-knoppen van Facebook, die ook gebruik kunnen maken van geautomatiseerde methodes om informatie te verzamelen over hoe jij deze functies gebruikt. Deze organisaties kunnen jouw informatie gebruiken overeenkomstig hun eigen beleidslijnen.

Gegevensbeveiliging

Wij zullen gepaste maatregelen treffen die bedoeld zijn om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Onze technische, organisatorische en fysieke procedures zijn bedoeld om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onrechtmatig(e) en onbevoegd(e) verlies, toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Alhoewel wij ons inspannen om onze informatiesystemen te beschermen, kan geen enkele website, mobiele applicatie, computersysteem of verzending van gegevens via het internet of enig ander openbaar netwerk garanderen dat het 100% veilig is.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken en onze beleidslijnen na te leven ten aanzien van het bewaren van gegevens (tenzij een langere termijn bij wet vereist is).  Ons beleid voor gegevensbewaring weerspiegelt toepasselijke wetgeving. Wij zullen jouw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke fiscale wetgeving), geschillen te beslechten, onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen en zoals anderszins in deze verklaring beschreven.

Beveiligingscamera’s

In het algemene gedeelte van de verklaring is uiteengezet welke informatie wij verzamelen. In aanvulling hierop wijzen wij er op dat wij ter bescherming en beveiliging van onze gasten, medewerkers en eigendommen in onze restaurants gebruik van beveiligingscamera’s. Wanneer je één van onze restaurants bezoekt, kunnen opnamen van jou gemaakt worden. Wij bewaren de opname niet langer dan noodzakelijk. In geval van een incident (zoals een val van een gast of een geweldsincident) worden de camerabeelden voor bewijs doeleinden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.

Vragen of contact?

Barnies Barneveld
Kapteijnstraat 8
3771 CA Barneveld

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.